23_092728
Sri Lanka - Sigiriya - Sigiriya's Rock from the North Hermitage